fbpx

CSRD – Det nya EU-direktivet om hållbarhetsrapportering

Vad är CSRD?

CSRD, eller Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett nytt EU-direktiv med målet att stärka transparensen i företagens hållbarhetsrapportering. Det nya direktivet ersätter och skärper det tidigare direktivet om icke-finansiell rapportering, NFRD. Ambitionen med CSRD är att bidra till att EU uppnår sina Net Zero-målsättningar till 2050 genom:

 • Utbredd tillämpning: CSRD kommer nu att gälla för alla stora företag samt alla börsnoterade bolag inom EU, med undantag för noterade mikroföretag.
 • Förtydligade krav: Ett införande av detaljerade rapporteringskrav som måste följas enligt specifika och obligatoriska EU-standarder, nämligen ESRS (European sustainability reporting standards). Dessa standarder kommer att ange den specifika informationen som bör lämnas gällande miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor.
 • En del av årsredovisningen: CSRD kräver att hållbarhetsrapporteringen alltid ska vara en integrerad del av förvaltningsberättelsen. För Sverige innebär detta ingen stor förändring eftersom hållbarhetsrapportering redan är en del av årsredovisningen på grund av mer ambitiös nationell lagstiftning. För svenska företag kommer den mest framträdande skillnaden vara att hållbarhetsrapporteringen blir mer detaljerad och att den kommer att genomföras enligt de nya EU-standarderna.
 • Granskning av tredje part: Det blir nu ett obligatorium att hållbarhetsrapporten granskas av en tredje part. Denna granskning kan utföras antingen av en oberoende revisor eller en annan kvalificerad granskare.

Vilka företag omfattas av CSRD?

CSRD kommer att beröra ett stort antal företag, både stora och små. Här är kriterierna för vilka företag som inkluderas:

 • Alla börsnoterade företag med över 500 anställda på EU-reglerade marknader.
 • Företag som uppfyller minst två av dessa tre kriterier:
  • Över 250 anställda.
  • 40 miljoner Euro (ca 475 miljoner SEK) i nettoomsättning.
  • ≥ 20 miljoner Euro (ca 240 miljoner SEK i balansomslutning.

När CSRD är fullt ut implementerat kommer cirka 49 000 EU-företag, inklusive cirka 4 100 svenska företag, att beröras av detta direktiv. Det är en betydande ökning från de cirka 11 700 företag som nu omfattas av NFRD (Non Financial Reporting Directive).

När införs CSRD?

CSRD:s införande sker stegvis utifrån företagens storlek:

 • 2025 – Företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering rapporterar om räkenskapsåret 2024.
 • 2026 – Stora företag som inte för närvarande omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering rapporterar om räkenskapsåret 2025.
 • 2027 – Noterade små och medelstora företag (ej mikroföretag), samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag för försäkring, rapporterar om räkenskapsåret 2026.

  En undantagsklausul kommer även att tillämpas för små och medelstora företag under en övergångsperiod, vilket innebär att de undantas från tillämpningen av direktivet fram till 2028.

Frågor att beakta inför CSRD-implementeringen

Om du är ansvarig för års- och hållbarhetsrapportering inom ett svenskt SME-bolag, kan följande frågor vara bra att fundera över redan nu:

 • Har vi den information som CSRD kräver?
 • Är informationen vi presenterar i linje med vår hållbarhetsstrategi?
 • Motsvarar vår rapportering intressenternas och investerarnas förväntningar på oss?
 • Har vi involverat rätt personer i CSRD-arbetet?
 • Kan våra datasystem och rapporteringsprocesser hantera den ökade rapporteringsbördan?
 • Vilka transformativa åtgärder behöver vi vidta för att anpassa oss till direktivet?
 • Hur kan vi använda CSRD-arbetet för positionera oss som intressanta för utländskt investeringskapital och nya samarbeten både i Sverige och utomlands?

Om ni vill veta mer om hur ni kan nå ut med er hållbarhetsredovisning på engelska eller andra språk och dra nytta av våra experter inom CSRD, kontakta oss på Dopply översättningsbyrå.