fbpx

Kan AI översätta komplexa texter tillförlitligt?

Sedan december förra året har vi på Dopply intensivt utforskat potentialen i att utföra komplexa facköversättningar med hjälp av kvalitetsgranskad AI. Vi presenterar nu stolt vår nya tjänst, DopplyGPT, som ger företag möjlighet att använda sig av AI i sin översättningsprocess. Men först, låt oss översiktligt förklara vad AI och GPT-översättning innebär.

Vad innebär AI- och GPT-översättning?

Bakom tjänster som ChatGPT finns en stor motor, en s.k. stor språkmodell (LLM). Företag som OpenAI har utvecklat program med sambandssökande algoritmer, som kan identifiera mönster och sammanhang i data, som GPT, för att bearbeta enorma textmassor och identifiera språkliga mönster. På liknande sätt har Google utvecklat sin egen AI-baserad språkmodell, BERT. OpenAI’s senaste språkmodell GPT-4 sägs bestå av tusen miljarder parametrar och har noterat samband mellan dessa. Med hjälp av den kunskapen kan språkmodellen anta vilket ord eller svar som är det mest sannolika på en fråga från oss. Vi uppfattar svaren som naturligt formulerade och de är också i de flesta helt korrekta.

’Black Box’-effekten

När vi interagerar med en AI, som ChatGPT, kan det vara lätt att uppfatta den som en tänkande individ. Men AI:ns funktionsmekanismer skiljer sig mycket från mänskligt tänkande. Den utgår inte ifrån vad som är sant eller falskt i vår fysiska värld. Den genererar det mest sannolika svaret baserat på de samband den har lärt sig. Detta innebär att den inte bara utgår ifrån sin träningsdata utan också svarar utifrån hur vi frågar. Instruktionen, den s.k. prompten, påverkar svaret vi får, och därför är det helt centralt att kalibrera instruktionen så att vi verkligen får det svar vi är ute efter.

Detsamma gäller vid översättning med GPT. Instruktionens formulering påverkar utfallet. Vad som faktiskt händer inuti AI:n när vi interagerar med den är delvis okänt. Därför kallas de stora språkmodellerna för ”black boxes”. ’Black Box’-effekten syftar på att de inre arbetsprocesserna i en AI, inklusive hur den genererar sina översättningar, är delvis okända, även för dess skapare.

Eftersom översättningsprocessen är okänd och utfallet ibland inte motsvarar det vi velat ha krävs efterföljande kvalitetsgranskning.

Kvalitetsgranskning med AI och mänsklig expertis

Att kvalitetsgranska AI-översatt text skiljer sig markant åt från traditionell korrekturläsning. Trots att AI:n kan producera naturligt och korrekt språk kan det finnas utmaningar med terminologi, konsistens och faktakontroll.

Många av dessa problem kan dock mildras genom att AI:n får processa materialet flera gånger med modifierade instruktioner. Detta kan hjälpa AI:n att generera mer exakta översättningar och att bättre hantera specifika termer eller uttryck som kan vara svåra att översätta.

Även med dessa tekniker är det dock fortfarande nödvändigt att ha en mänsklig språkexpert som granskar och redigerar AI-översatt text. Facköversättaren säkerställer att översättningen inte bara är grammatiskt korrekt, utan också att den korrekt återger den ursprungliga textens innebörd och ton. Dessutom kan en mänsklig granskare identifiera och rätta till eventuella misstag eller felaktigheter som AI:n kan ha missat.

I viss mån kan AI:n själv peka ut delar av texten där det eventuellt finns problem. AI-styrd kvalitetsgranskning är är ännu i sin linda men under snabb utveckling.

Vi lanserar nu DopplyGPT

Med DopplyGPT erbjuder vi nu företag möjligheten att utnyttja AI-tekniken för avancerade facköversättningar. DopplyGPT är en ”AI-first”-tjänst, där en AI utför översättningen och den första korrekturläsningen. Till skillnad från traditionell avancerad maskinöversättning (s.k. Neural Machine Translation, NMT) beaktas hela texten vid översättning jämfört med tidigare modeller som arbetade sig igenom segment-för-segment utan att kunna ta hänsyn till textens övergripande budskap.

AI-översättningen sker med kundanpassade instruktioner där tidigare översättningar, tonalitet och företagets terminologi beaktas. Slutligen går en specialiserad facköversättare igenom texten för att kvalitetssäkra materialet. DopplyGPT kommer inledningsvis erbjudas för översättning mellan svenska och engelska, med planer på att successivt lägga till fler språkkombinationer.

Vill ni veta mer om hur DopplyGPT kan effektivisera era översättningar? Kontakta oss för mer information om våra kundanpassade AI-lösningar för översättning, textbearbetning och innehållsskapande.