fbpx

Vad är en teknisk översättning?

1.1 Definition av teknisk översättning

Teknisk översättning är en gren inom översättningsområdet som fokuserar på att översätta texter som är relaterade till vetenskapliga och tekniska ämnen. Det innebär att översättaren arbetar med dokument som innehåller specifik terminologi och ofta komplexa koncept. Tekniska översättningar kräver därför att översättaren har både språklig expertis och en grundläggande förståelse för det tekniska ämnesområdet som behandlas i texten. Målet med teknisk översättning är att förmedla den ursprungliga textens betydelse och information så korrekt och klart som möjligt på målspråket.

1.2 Skillnaden mellan teknisk översättning och allmän översättning

Teknisk översättning skiljer sig från allmän översättning på flera sätt. För det första involverar tekniska texter ofta specifik och komplicerad terminologi som är unik för ett visst ämnesområde eller bransch. Detta innebär att tekniska översättare måste ha en djupare förståelse för ämnesområdet, för att kunna förmedla innebörden och nyanserna på ett korrekt sätt. Allmän översättning å andra sidan handlar mer om att översätta texter som inte kräver samma grad av specialisering, såsom litteratur, journalistik eller marknadsföring.

För det andra är tekniska översättningar ofta mer strikt bundna till regler och standarder inom branschen, eftersom de kan påverka säkerhet, juridiska aspekter och produktkvalitet. Allmänna översättningar, däremot, fokuserar mer på att förmedla stämningar, känslor och stil från källtexten, vilket ger översättaren mer frihet att vara kreativ i sin tolkning.

Omfattning av teknisk översättning

2.1. Branscher och områden

Teknisk översättning används i många branscher och områden, såsom ingenjörsvetenskap, medicin, farmakologi, datavetenskap, telekommunikation och miljövetenskap. Det är vanligt att tekniska översättningar krävs inom internationella projekt och affärsförbindelser, liksom vid spridning av vetenskaplig forskning och ny teknik över landgränser.

2.2. Dokumenttyper

Tekniska översättningar kan innefatta en rad olika dokumenttyper, inklusive bruksanvisningar, säkerhetsdatablad, tekniska specifikationer, patentansökningar, produktkataloger, installation och underhållsguider, utbildningsmaterial, vetenskapliga artiklar, standarder och regelverk.

Tekniska översättare

3.1. Utbildning och kompetenser

Tekniska översättare har ofta en akademisk bakgrund inom både språk och det tekniska ämnesområdet de specialiserar sig på. Det är vanligt att de har en högskole- eller universitetsutbildning inom översättning eller lingvistik samt erfarenhet eller utbildning inom det tekniska området.

3.2. Specialisering inom teknisk översättning

Många tekniska översättare specialiserar sig inom ett eller flera tekniska områden, vilket hjälper dem att bli experter på den terminologi och de koncept som är unika för dessa områden. Specialisering kan vara en viktig faktor för att säkerställa kvaliteten på en teknisk översättning.

Processen för teknisk översättning

4.1. Förberedelse och terminologi

Innan översättningsarbetet påbörjas måste översättaren noggrant studera källtexten och undersöka specifik terminologi. Detta kan innebära att konsultera tekniska ordböcker, databaser och experter inom ämnesområdet.

4.2. Översättningsprocessen

Under översättningsprocessen fokuserar tekniska översättare på att korrekt förmedla betydelse och tekniska detaljer från källtexten till målspråket, samtidigt som de tar hänsyn till kulturella och språkliga skillnader.

4.3. Kvalitetssäkring och korrektur

Efter att översättningen är slutförd genomgår den en kvalitetssäkringsprocess, där den granskas och korrekturläses för att säkerställa korrekthet, konsistens och klarhet. Detta kan utföras av både översättaren själv och en extern granskare.

Verktyg och teknologier för teknisk översättning

5.1. Översättningsminnen (TM)

Översättningsminnen är databaser som lagrar tidigare översättningar och hjälper översättare att återanvända dem i nya projekt. Detta ökar effektiviteten och säkerställer terminologisk konsistens.

5.2. Terminologidatabaser

Terminologidatabaser är samlingar av tekniska termer och deras översättningar, vilka används för att säkerställa korrekt användning av specifik terminologi inom ett visst ämnesområde eller bransch.

5.3. Maskinöversättning och postredigering

Maskinöversättning innebär att använda datorprogram för att automatiskt översätta texter. Tekniska översättare kan använda maskinöversättning som ett hjälpmedel och sedan redigera resultatet för att förbättra kvaliteten, en process som kallas postredigering.

Exempel på tekniska dokument

Bruksanvisningar
Bruksanvisningar är instruktionsdokument som förklarar hur man använder och underhåller en produkt eller tjänst.

Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad innehåller information om potentiella risker och säkerhetshanteringsprocedurer för kemiska produkter.

Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer är dokument som beskriver detaljerade krav och egenskaper hos en produkt, tjänst eller system.

Sammanfattning och slutsats

Teknisk översättning är en viktig del av att sprida kunskap och teknik över landgränser och branscher. Tekniska översättare spelar en avgörande roll i att säkerställa korrekt och effektiv kommunikation av teknisk information. Genom att förstå och behärska tekniska terminologier, använda rätt verktyg och följa processer, kan tekniska översättare bidra till att bygga broar mellan olika språk och kulturer.